Hodeskader og syn

Holmlia Optometri har erfaring med evaluering av synsfunksjon etter ervervete hodeskader.

Ervervete hodeskader er fellesbetegnelse som inkluderer både traumer mot hodet ( fall, bilulykker, sammenstøt etc) og ikke-traumatiske skader etter hjerneblødning, svulst, forgiftning med mer.

Det er først de senere år rehabiliterings instanser har fokusert på endringer i synsfunksjonen etter ervervete hodeskader. Mange med helseutdannelse er ikke oppmerksome på at ervervete hodeskader kan gi store utfall i visuelle funksjoner.  Et studie fra 2007 vist at 90% av de med traumatisk hjerneskade og 86,7% av de med ikke-traumatisk hjerneskade opplevde utfall i synsfunksjonen på en eller flere måter(1).

De vanligste synsutfallene ved hodeskader inkluderer uklart syn, anstrengte øyne, hodepine etter visuelle oppgaver, dobbeltsyn, lysømfintlighet, leseproblemer bla pga at bokstaver beveger seg, problemer med å huske innhold i lest tekst, konsentrasjonsproblemer og reduksjon eller tap av synsfelt.

En evaluering av synsfunksjonen etter ervervet hjerneskade inkluderer alltid en full utredning av samsynsstatus, øyemotorisk presisjon, synsfelt med mer.
Det er svært vanlig å finne utfall både i fokuseringssystemet og/eller vergenssystemet. Disse utfallene forklarer svært mange av symptomene med uklart syn, dobbeltsyn, hodepine etc som er nevnt over. Det er svært komplekse styringsmekanismer for fokuseringssystemet og vergens systemet som involverer flere områder i hjernen som ved skadet potensielt kan gi affeksjon av funksjon. Faren for skade er noe større ved traumatisk hendelse sammenlignet med blødning etc da sistnevnte gjerne opptrer lokalt.

Hemianopsi
Synsfelt utfallene etter en hjerneskade vil variere, men hemianopsi er svært vanlig. Hemianopsi innebærer et halvsidig utfall av synsfeltet, ofte bitemporalt, dvs at det er utfall på samme side på begge øynene. Man vil være oppmerksom på dette og ved erfaring/trening lære seg å skanne med øynene i retning av synsfelt utfallet. På denne måten kompensere man delvis for synsfelt utfallet.

Neglekt
Neglekt er et fenomen hvor man er uoppmerksom på eller har redusert oppmerksomhet til den visuelle høyre eller venstre siden.  Som oftest opptrer neglekten på venstre side da det som oftest er et område i høyre frontale parietale lobe at deffekten oppstår. I praksis medfører neglekt at man "overser" halve delen av verden man ser. Man kan utelate å spise mat fra feks venstre del av tallerkenen, utelate å barbere venstre side av ansiktet, mister deler av ordet på den siden neglekt med mer. Neglekt er svært ofte assosiert med hemianopsi.  

Tiltak

Avhengig av hva evalueringen avslører er det flere tiltak som kan utføres.
Ved tilfeller av redusert evne til å fokusere og holde øynene samlet vil briller være en god løsning for mange. Man kan lage briller som både gjør det lettere å fokusere samtidig som kan legge inn prismer som stabiliserer samsynet.
I tillegg vil mange med hodeskader kunne trene opp synsfunksjonen til å fungere bedre gjennom synstrening. Da prøver man å bringe tilbake de samme synsferdighetene man hadde før det innstrufne.
For de som er lysømfintlig er det gunstig med filter i briller med eller uten korreksjon. Filtrene vil dempe lysstyrken og fjerne sjenerende reflekser, noe som for flere med hodeskader er avgjørende for å fungere i hverdagen. Det er ikke uvanlig å ha flere typer filterbriller som brukes avhengig av lysforhold og om man er ute eller inne.

1)Kenneth J. Ciuffreda, Neera Kapoor, Daniella Rutner, Irwin B. Suchoff, M.E. Han,  Shoshana Craig. Occurrence of oculomotor dysfunctions in acquired brain injury: A retrospective analysis. Optometry 2007 Volume 78, Issue 4, Pages 155-161